Algemene voorwaarden2020-10-13T12:22:21+00:00

Voorwaarden!

                              

Algemene Voorwaarden

1. Inschrijven kan via e-mail of via het inschrijfformulier op de website www.colorato.nl

2. Een inschrijving is pas definitief nadat het verschuldigde lesgeld is betaald.

3. In geval van onvoldoende deelname (minder dan 6 deelnemers) komen de lessen te vervallen.
Uiteraard wordt dan het lesgeld van reeds ingeschreven deelnemers terugbetaald.

4. Als door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld door een calamiteit waardoor onze locatie onverhoopt niet beschikbaar is) dan vervalt/vervallen de les/lessen. Deze zal/zullen deze op een later moment worden ingehaald als dit mogelijk is.

5. De betaling van de lesperiode moet voor de start van de lessen zijn voldaan.

6. Opzeggen dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Mondeling of telefonisch opzeggen bij Elena of Marcia is in geen geval mogelijk.

7. Bij tussentijds opzeggen wordt geen cursusgeld terugbetaald voor resterende lessen. Tevens vindt er geen restitutie plaats voor gemiste lessen.

8. Tijdens de vakanties van de basisschool zijn er geen lessen, tenzij dit nadrukkelijk anders is overeengekomen.

9. Colorato! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen tijdens de lessen.

DISCLAIMER

De website van Colorato! is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie (inclusief,maar niet beperkt tot tarief informatie) worden ontleend. Colorato! behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Colorato! aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Colorato!.

Colorato! is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.